Kansai Summer! Tenjin Matsuri 2017 (6 วัน)

ทัวร์ฟินๆ ถิ่นคันไซ ชมเทศกาลเทนจิน แห่งโอซาก้า หนึ่งปีมีครั้งเดียว – ทานอาหารกลางแจ้งเหนือแม่น้ำแบบโนเรียวยูกะที่คิบุเนะ – เที่ยวเกียวโต – วัดเบียวโดอินที่เกียวโต – ปราสาทฮิเมจิ – ป่าไผ่ Arashiyama – Umeda Sky Building – ตลาด Kuromon – ช้อปปิ้งจุใจในโอซาก้า

วันเดินทาง 22 – 27 กรกฎาคม 2017

กรุ๊ปเดียวเท่านั้น!

ราคา 65,600 บาท/ท่าน   **SOLD OUT!**


jgb-tour-web-white-theme-21  jgb-tour-web-white-theme-22

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Ugenta-Sagenta  หรือเทียบเท่า สัมผัสประสบการณ์ทานอาหารแบบโนเรียวยูกะ นั่งทานอาหารกลางแจ้งเหนือแม่น้ำ หนึ่งในวิธีคลายร้อนแบบคนญี่ปุ่น พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม New Miyako Hotel หรือเทียบเท่า

โรงแรม Hotel New Hankyu Osaka หรือเทียบเท่า

ข้อมูลการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) -โอซาก้า (สนามบินคันไซ)

20.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
- สายการบินไทย (TG) เคาน์เตอร์ C
- สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ (JL) เคาน์เตอร์ R
เจ้าหน้าที่บริษัทเอสพีทีเอชเอ (SP THA Co.,Ltd) คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน

**เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที**
**ผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที**

23.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG622 หรือ
23.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินคันไซ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL728

วันที่สองของการเดินทาง เมืองคิบุเนะ - ศาลเจ้าคิฟุเนะ - วัดเบียวโดอิน

06.25 น. เดินทางถึงสนามบินคันไซ จังหวัดโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมนำท่านออกเดินทางไปที่เมืองคิบุเนะ ชนบทเล็กๆ ที่อยู่ทางตอนเหนือของเกียวโต เยี่ยมชมศาลเจ้าคิฟุเนะ พร้อมสักการะเทพแห่งสายน้ำเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Ugenta-Sagenta หรือเทียบเท่า (1) ทานอาหารแบบโนเรียวยูกะ ซึ่งเป็นการนั่งทานอาหารกลางแจ้งเหนือแม่น้ำ เป็นหนึ่งในวิธีการคลายร้อนแบบคนญี่ปุ่น พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจากนั้นพาท่านเยี่ยมชมวัดเบียวโดอินที่อยู่ทางใต้ของจังหวัดเกียวโต วัดแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่เหลือเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น เป็นต้นแบบให้กับวัดที่สร้างในภายหลัง และยังเป็นวัดที่ปรากฎอยู่บนเหรียญ 100 เยนอีกด้วยเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (2)

พาท่านเข้าพักที่โรงแรม New Miyako Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง อาราชิยามะ - สะพานโทเก็ตสึเคียว - ป่าไผ่ซากาโนะ - วัดเทนริวจิ - โอซาก้า - Umeda Sky Building - ช้อปปิ้งย่านอุเมดะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

ออกเดินทางสู่พื้นที่อาราชิยามะ อุทยานประวัติศาสตร์ของประเทศญี่ปุ่น เป็นพื้นที่ธรรมชาติ มีทิวเขาขนานกับแม่น้ำ เป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมแห่งหนึ่งในเกียวโต ชมทิวทัศน์ที่สะพานโทเก็ตสึเคียว ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่อาราชิยามะ มีฉากหลังเป็นทิวเขาอันสวยงามอีกทั้งในบริเวณอาราชิยามะยังมีป่าไผ่ซากาโนะ สถานที่เที่ยวแบบ unseen ในเกียวโต ท่านสามารถเดินเล่นถ่ายรูปภายในทางเดินที่รายล้อมไปด้วยไผ่ต้นสูงตลอดสองข้างทางได้ตามอัธยาศัยเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

พาท่านเดินทางสู่วัดเทนริวจิ ที่อยู่ในเขตอาราชิยามะ เป็นวัดอันดับ 1 จาก 5 อันดับสูงสุดของวัดเซน และยังได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดโลกจากนั้นพาท่านเดินทางสู่โอซาก้า ศูนย์กลางของภูมิภาคคันไซ พาไปชมวิวเมืองโอซาก้ามุมสูงแบบ 360 องศาที่ตึก Umeda Sky Building ตึกแฝดที่มีสถาปัตยกรรมสวยแปลกตา และยังเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของโอซาก้า อิสระช้อปปิ้งในย่านอุเมดะเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5)

พาท่านเข้าพักที่โรงแรม Hotel New Hankyu Osaka หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง ปราสาทฮิเมจิ - เทศกาลเทนจินที่ศาลเจ้าเทนมังกุและแม่น้ำโอกาวะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

พร้อมนำท่านออกเดินทางไปชมปราสาทฮิเมจิ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮิเมจิ จังหวัดเฮียวโกะ ปราสาทแห่งนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระสาขาว มาจากตัวปราสาทที่เป็นสีขาว สวยงาม ตั้งตระหง่านท่ามกลางธรรมชาติ ปัจจุบันปราสาทฮิเมจิได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโก้เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

พาท่านเดินทางกลับสู่โอซาก้าเพื่อร่วมชมเทศกาลเทนจิน เทศกาลหน้าร้อนอันยิ่งใหญ่ของโอซาก้า จัดโดยศาลเจ้าเทนมังกุ และนับเป็น 1 ใน 3 เทศกาลใหญ่ของญี่ปุ่นอีกด้วย ส่วนสำคัญของเทศกาลคือการแห่เทพเจ้าทั้งทางบกและทางน้ำ โดยจัดเป็นขบวนอย่างยิ่งใหญ่

ขบวนแห่บนถนนจากศาลเจ้าเทนมังกุ: พาท่านชมขบวนแห่เทพเจ้าไปตามถนนในย่านการค้า พร้อมทั้งมีนักเต้นและนักดนตรีร่วมบรรเลงเพลงตลอดการเดินขบวนอย่างสนุกสนานเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8) จากนั้นพาชมเทศกาลเทนจินต่อ

ขบวนแห่เรือ ริมแม่น้ำโอกาวะ: พาท่านชมขบวนแห่ที่เดินมาสิ้นสุดบริเวณแม่น้ำโอกาวะ จากนั้นขบวนจะเคลื่อนย้ายลงเรือกว่า 100 ลำ และล่องไปในแม่น้ำพร้อมทั้งการร้องรำทำเพลงตลอดเส้นทางช่วงกลางคืนจะมีการจุดพลุหลายพันนัด เป็นการปิดงานเทศกาลอย่างสวยงามและน่าประทับใจพาท่านเข้าพักที่โรงแรม Hotel New Hankyu Osaka หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง ตลาดคุโรมง - ช้อปปิ้งย่านชินไซบาชิและโดทงโบริ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

พาท่านเยี่ยมชมตลาดคุโรมง ตลาดเก่าแก่ที่คึกคักไปด้วยผู้คน เป็นแหล่งรวมร้านค้าและร้านอาหารอร่อยมากมาย นับเป็นครัวแห่งโอซาก้า ท่านสามารถหาซื้อของฝากและของทานเล่นได้ที่นี่เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)

อิสระช้อปปิ้งอย่างจุใจที่ย่านการค้าสำคัญของโอซาก้า ชินไซบาชิ และโดทงโบริเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (11)

19.00 น. เดินทางสู่สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ

วันที่หกของการเดินทาง โอซาก้า (สนามบินคันไซ) - กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)

00.30 น. เดินทางสู่สนามสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บินคันไซ โดยสายการบินไทย (TG) เที่ยวบินที่ TG673 หรือ
00.40 น. เดินทางสู่สนามสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ บินคันไซ โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL727

04.30 น. (บิน TG) หรือ 05.00 น. (บิน JL) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์ เมนูอาหารบางร้านอาจจะมีแค่เฉพาะเมนูที่แนะนำเท่านั้น ไม่มีเมนูอื่นให้เลือก จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจเดินทาง*

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ
 65,600 บาทต่อท่าน
(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
*หมายเหตุ JGB Tour เราชอบทำกรุ๊ปเล็กเพื่อการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง*
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน**


อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่าบริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

การชำระค่าทัวร์
รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุหัวเรื่องว่า "ชำระเงิน Kansai Summer! Tenjin Matsuri 2017"

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff
ออฟฟิศ JGB 02-665-2533
FAX 02-665-2532
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
EMAIL tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour