ทัวร์เกาะแมว ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย 2017 (Thai Airways) 6 วัน

อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย (ละครกลกิโมโน) – ทัวร์เกาะแมว Ainoshima (藍島) บนเกาะคิวชู – ชิมเมนูท้องถิ่น “คาวาระโซบะ” (โซบะกระเบื้อง) ที่ชิโมโนเซกิ – ตลาดปลา Karato – บ่อออนเซ็นนรก 3 ใน 8 บ่อ เมืองเบปปุ – พักโรงแรมออนเซ็นน้ำแร่ – เมืองยุฟุอิน – สักการะศาลเจ้าดาไซฟุ

วันเดินทาง: 28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560 /

5 – 10 พฤษภาคม 2560 / 12 – 17 พฤษภาคม 2560

ราคาเริ่มต้น 69,600 บาท/ท่าน **SOLD OUT!**

 

jgb-tour-web-white-theme-21  jgb-tour-web-white-theme-22

 

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 69,600 บาทต่อท่าน
5 – 10 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 79,700 บาทต่อท่าน
12 – 17 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 79,700 บาทต่อท่าน

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Heikejaya หรือเทียบเท่า อร่อยกับ "คาวาระโซบะ" หรือ โซบะที่ผัดบนกระเบื้อง เมนูเด็ดประจำจังหวัดยามะงุจิ

ร้าน Kaniya หรือเทียบเท่า จุใจกับบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ปูสดและหมูคุโรบุตะ

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม ANA Crowne Plaza Ube หรือเทียบเท่า

โรงแรมออนเซ็น Beppu Onsen Umi Kaoru Yado Hotel New Matsumi หรือเทียบเท่า

โรงแรม Dormy Inn Hakata Gion หรือเทียบเท่า

ข้อมูลการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - ฟุกุโอกะ

21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินไทย (TG) เคาน์เตอร์ C  เจ้าหน้าที่บริษัทเอสพีทีเอชเอ (SP THA Co.,Ltd) คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน

**เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที**

**ผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที**

00.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG648

วันที่สองของการเดินทาง สวนคาวาจิฟูจิ อุโมงค์ดอกวิสทีเรีย-เกาะไอโนะชิมะ(เกาะแมว) - ชิโมโนเซกิ

08.00 น. เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมนำท่านออกเดินทางไปชมความสวยงามของดอกวิสทีเรียที่สวนคาวาจิฟูจิ พบกับอุโมงค์ดอกวิสทีเรียขนาดใหญ่ที่จัดแสดงไว้อย่างสวยงาม เป็นสถานที่ถ่ายทำละครเรื่องกลกิโมโนเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ท่าเรือโคคุระ เพื่อขึ้นเรือเฟอร์รี่ เดินทางสู่เกาะไอโนะชิมะ หนึ่งในเกาะแมว แหล่งท่องเที่ยวแบบ unseen ที่มีชื่อเสียงของภูมิภาคคิวชู ที่เกาะแห่งนี้มีแมวพเนจรอาศัยอยู่มากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับแมวและทิวทัศน์ธรรมชาติได้ตามอัธยาศัยจากนั้นพาท่านเดินทางสู่เมืองชิโมโนเซกิ จังหวัดยามะงุจิ

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน Heikejaya หรือเทียบเท่า (2) ลิ้มรส "คาวาระโซบะ" หรือ โซบะที่ผัดบนกระเบื้อง เมนูเด็ดประจำจังหวัดยามะงุจิ

จากนั้นพาท่านเข้าพักที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Ube Hotel หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง ตลาดปลาคาราโตะ - เบปปุ - เที่ยวบ่อนรก Umi Jigoku, Oniishibouzu Jigoku, Kamado Jigoku

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

พาท่านเยี่ยมชมตลาดปลาคาราโตะ (Karato Fish Market) ที่ตั้งอยู่ในเมืองชิโมโนเซกิ ตลาดปลาแห่งนี้มีชื่อเสียงในเรื่องของปลาปักเป้า ปลาไทและปลาฮามาจิ ท่านสามารถลิ้มรสซูชิที่ทำแบบสดใหม่ได้ที่ตลาดแห่งนี้จากนั้นออกเดินทางสู่เมืองเบปปุในจังหวัดโออิตะ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

หลังจากพักทานอาหารกลางวัน พาท่านเดินทางไปเที่ยวบ่อนรก 3 แห่ง ซึ่งเป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่มีชื่อเสียงของเมืองเบปปุ ได้แก่ Umi Jigoku, Oniishibouzu Jigoku, Kamado Jigokuเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (5)

พาท่านเข้าพักที่โรงแรมออนเซ็น Beppu Onsen Umi Kaoru Yado Hotel New Matsumi หรือเทียบเท่า เพลิดเพลินกับน้ำพุร้อนออนเซ็นของโรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง หมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล - ช้อปปิ้งยุฟุอิน Yufuin Main Walking Route - ศาลเจ้าดาไซฟุ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

พาท่านเดินทางไปเยี่ยมชมหมู่บ้านยูฟุอินฟลอร์รัล ซึ่งเป็นหมู่บ้านจำลองสไตล์ยุโรปแบบโบราณ เหมาะกับการเดินเล่นถ่ายรูป อีกทั้งยังมีร้านค้าขายของที่ระลึกมากมายเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในยุฟุอินที่ถนน Yufuin Main Walking Route

จากนั้นพาทุกท่านไปเยี่ยมชมศาลเจ้าดาไซฟุ ศาลเจ้าเก่าแก่แห่งเมืองดาไซฟุ จังหวัดฟุกุโอกะ อีกทั้งยังเป็นศาลเจ้าที่มีชื่อเสียงในหมู่เด็กนักเรียนที่กำลังจะสอบเข้ามหาวิทยาลัย ที่จะมาขอพรเพื่อความมั่นคงในการสอบเย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้าน Kaniya หรือเทียบเท่า (8) อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ปูสดและหมูคุโรบุตะ เต็มอิ่มตลอด 90 นาทีเต็มเข้าเช็คอินที่โรงแรม Dormy Inn Hakata Gion หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่ห้าของการเดินทาง เที่ยวอิสระ (Free Day) ในฟุกุโอกะ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (9)

อิสระช้อปปิ้งและเที่ยวชมตามสถานที่ท่องเที่ยวที่ท่านชื่นชอบตามอัธยาศัย

*เพื่อความสะดวกในการเที่ยวชมตามอัธยาศัยของท่าน ทางเราไม่มีอาหารกลางวันและเย็นบริการ

วันที่หกของการเดินทาง ฟุกุโอกะ - กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (10)

08.00 น. เดินทางสู่สนามบินฟุกุโอกะเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

11.35 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG649

14.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์ เมนูอาหารบางร้านอาจจะมีแค่เฉพาะเมนูที่แนะนำเท่านั้น ไม่มีเมนูอื่นให้เลือก จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจเดินทาง*

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ
28 เมษายน – 3 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 69,600 บาทต่อท่าน
5 – 10 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 79,700 บาทต่อท่าน
12 – 17 พฤษภาคม 2560  :  ราคา 79,700 บาทต่อท่าน


(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

*หมายเหตุ JGB Tour เราชอบทำกรุ๊ปเล็กเพื่อการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง*

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน**

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่าบริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

การชำระค่าทัวร์
รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “ชำระเงิน ทัวร์เกาะแมว ชมอุโมงค์ดอกวิสทีเรีย 2017”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff
ออฟฟิศ JGB 02-665-2533
FAX 02-665-2532
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
EMAIL tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour