ไฮไต! Okinawa 2017 (Peach Air) 4 วัน

บินตรงถึงโอกินาว่าโดยสายการบิน Peach Air – กินดี อาหารครบทุกมื้อที่ร้านดังสไตล์โอกินาว่า – ท่องโลกใต้ทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ – ชมวิวผามันซาโมะ – สัมผัสวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์โอกินาว่าที่ Okinawa World – เยี่ยมชมมรดกโลก ปราสาทชูริอันเก่าแก่ทรงคุณค่า – ช้อปปิ้งย่าน American Village และ ถนน Kokusaidori

วันเดินทาง 10 – 13 มีนาคม 2560 / 17 – 20 มีนาคม 2560

ราคา 28,700 บาท/ท่าน **SOLD OUT!**

 

jgb-tour-web-white-theme-21  jgb-tour-web-white-theme-22

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Gajumaru หรือเทียบเท่า จุใจกับบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู หมูริวคะ

ร้าน Hateruma หรือเทียบเท่า อาหารพื้นเมืองโอกินาว่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองอันเป็นเอกลัษณ์ประจำถิ่น

ร้าน Taco Rice Cafe Kijimuna หรือเทียบเท่า ชิมทาโก้ไรซ์ ข้าวสวยราดหน้าด้วยเครื่องทาโก้แบบเม็กซิกัน พร้อมไข่ เมนูอันเป็นเอกลักษณ์แห่งโอกินาว่า

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม ANA Crowne Plaza Hotel Okinawa Harbor View หรือเทียบเท่า

ข้อมูลการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-โอกินาว่า


21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน Peach Air เจ้าหน้าที่บริษัทเอสพีทีเอชเอ (SP THA Co.,Ltd) คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน

**เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที**
**ผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที**

01.15 น. ออกเดินทางสู่สนามบินนาฮา โอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Peach Air เที่ยวบินที่ MM990


วันที่สองของการเดินทาง ปราสาทชูริ - โอกินาว่าเวิลด์ - ช้อปปิ้งที่ถนนโคคุไซโดริ

07.30 น. เดินทางถึงสนามบินนาฮา แห่งโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมนำท่านออกเดินทางไปเยี่ยมชมมรดกโลกที่สำคัญของญี่ปุ่นที่ปราสาทชูริ เป็นปราสาทตามแบบสถาปัตยกรรมของอาณาจักรริวกิวในอดีตที่ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Gajumaru หรือเทียบเท่า (1) เต็มอิ่มกับมื้อกลางวันแสนอร่อยที่บุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู หมูริวคะ

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชมที่โอกินาว่าเวิลด์ แหล่งท่องเที่ยวที่เป็นศูนย์รวมวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวริวกิว ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของโอกินาว่า ภายในมีสถานที่น่าสนใจมากมาย ทั้งหมู่บ้านจำลองการใช้ชีวิตของชาวพื้นเมือง รวมถึงยังมีถ้ำธารมรกต ซึ่งเป็นถ้ำหินงอกหินย้อยที่อยู่ที่ชั้นใต้ดินเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน Hateruma หรือเทียบเท่า (2) อิ่มอร่อยกับอาหารพื้นเมืองโอกินาว่า พร้อมชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นเมืองอันเป็นเอกลัษณ์ประจำถิ่น

จากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งอิสระตามอัธยาศัยที่ถนน Kokusaidori แหล่งช้อปปิ้งยอดนิยมของโอกินาว่า

พาท่านเข้าพักที่โรงแรม ANA Crowne Plaza Hotel Okinawa Harbor View หรือเทียบเท่า และพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - หน้าผามันซาโมะ - ช้อปปิ้งหมู่บ้านอเมริกัน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

สัมผัสโลกแห่งใต้ท้องทะเลที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น สถานที่จัดแสดงฉลามวาฬและกระเบนแมนตาตัวใหญ่ซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ พบกับตู้ปลาขนาดใหญ่และโซนจัดแสดงสัตว์น้ำที่ให้ท่านได้เข้าชมอย่างใกล้ชิดเที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้าน Ufuya Soki หรือเทียบเท่า (4) อร่อยกับโซบะเส้นเหนียวนุ่มในสไตล์โอกินาว่า

พาท่านชมธรรมชาติในแบบทะเลโอกินาว่าที่ผามันซาโมะ อีกหนึ่งท่องเที่ยวและจุดถ่ายรูปยอดนิยม ความพิเศษของหน้าผาแห่งนี้คือมีรูปร่างคล้ายกับงวงช้าง เกิดจากการกัดเซาะจากคลื่นในมหาสมุทรจากนั้นพาท่านเพลิดเพลินไปกับแหล่งบันเทิงขนาดใหญ่ของโอกินาว่าที่หมู่บ้านอเมริกัน ภายในมีร้านค้า ร้านอาหาร รวมถึงคาเฟ่สไตล์อเมริกันที่ผสมผสานกับความเป็นโอกินาว่าได้อย่างลงตัวเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ร้าน Taco Rice Cafe Kijimuna หรือเทียบเท่า (5) ชิมทาโก้ไรซ์ อีกหนึ่งเมนูที่ห้ามพลาดของโอกินาว่า โดยเป็นข้าวสวยที่ราดหน้าด้วยเครื่องทาโก้แบบเม็กซิกัน พร้อมไข่ กลายเป็นอาหารสไตล์โอกินาว่าที่น่าลิ้มลอง

06.30 น. เดินทางสู่สนามบินนาฮา เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ


22.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Peach Air เที่ยวบินที่ MM980

วันที่สี่ของการเดินทาง โอกินาว่า-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

00.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์ เมนูอาหารบางร้านอาจจะมีแค่เฉพาะเมนูที่แนะนำเท่านั้น ไม่มีเมนูอื่นให้เลือก จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจเดินทาง*

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ
28,700 บาท ต่อท่าน

(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)

*หมายเหตุ JGB Tour เราชอบทำกรุ๊ปเล็กเพื่อการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง*

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 15 ท่าน**

อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่าบริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

การชำระค่าทัวร์
รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “ชำระเงิน ทัวร์ไฮไต โอกินาว่า 2017”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff
ออฟฟิศ JGB 02-665-2533
FAX 02-665-2532
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
EMAIL tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour