Sugoi! Classic Route 2017 (5 วัน)

สุขใจแบบเที่ยวญี่ปุ่นครั้งแรก! ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ แห่งฮาโกเน่ – Gotemba Premium Outlet – พระใหญ่ไดบุทสึ เมืองหลวงเก่าคามาคุระ – พิพิธภัณฑ์ Nissin Cup Noodle โยโกฮาม่า – ช้อปปิ้งย่านชินจูกุ – พักโรงแรมที่มีออนเซ็นในฮาโกเน่

วันเดินทาง : 5 – 9 พฤษภาคม 2560 /

19 – 23 พฤษภาคม 2560 / 2 – 6 มิถุนายน 2560 / 9 – 13 มิถุนายน 2560

ราคาเริ่มต้น 47,900 บาท/ท่าน   **SOLD OUT!**

 

jgb-tour-web-white-theme-21  jgb-tour-web-white-theme-22

 

วันเดินทางและอัตราค่าบริการ
5 – 9 พฤษภาคม 2560 :  ราคา 54,200 บาทต่อท่าน
19 – 23 พฤษภาคม 2560 :  ราคา 49,900 บาทต่อท่าน
2 – 6 มิถุนายน 2560 :  ราคา 49,900 บาทต่อท่าน
9 – 13 มิถุนายน 2560 : ราคา 47,900 บาทต่อท่าน

แนะนำร้านอาหาร

ร้าน Kamakura Minemoto หรือเทียบเท่า

ร้าน Festa Di Carina หรือเทียบเท่า

ร้าน Asakusa Aoi Marushin หรือเทียบเท่า

เกี่ยวกับที่พัก

โรงแรม Hakone Powel หรือเทียบเท่า

โรงแรม Washington Hotel หรือเทียบเท่า

ข้อมูลการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) - โตเกียว

19.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4
- สายการบิน JL เคาน์เตอร์ R
- สายการบิน TG เคาน์เตอร์ C
เจ้าหน้าที่บริษัทเอสพีทีเอชเอ (SP THA Co.,Ltd) คอยต้อนรับ พร้อมอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับท่าน

**เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 60 นาที**
**ผู้โดยสารจำเป็นต้องพร้อม ณ ประตูทางออกขึ้นเครื่องก่อนเวลาอย่างน้อย 45 นาที**

22.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบินที่ JL34 หรือ
22.45 น. ออกเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบินที่ TG682

วันที่สองของการเดินทาง ฮาโกเน่ - ล่องเรือโจรสลัด ทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเต็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต

05.40 น. (บิน JL) หรือ 06.55 น. (บิน TG) เดินทางถึงสนามบินฮาเนดะ, โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พร้อมนำท่านออกเดินทางสู่เมืองฮาโกเน่ จังหวัดคานากาว่า พาท่านสัมผัสประสบการณ์ล่องเรือโจรสลัดในทะเลสาบอาชิ พร้อมชมวิวภูเขาไฟฟูจิจากนั้นพาท่านขึ้นกระเช้าฮาโกเน่โรปเวย์ เดินทางสู่หุบเขาโอวาคุดานิ ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟฮาโกเน่ และเป็นภูเขาไฟที่มีบ่อน้ำร้อนและเถ้ากำมะถันหลงเหลืออยู่ท่านจะได้ชิมไข่ดำหรือไข่ที่ต้มในน้ำพุร้อนที่มีแร่กำมะถัน ทำให้เปลือกไข่กลายเป็นสีดำ และมีความเชื่อว่าถ้าได้ทานไข่ดำ 1 ลูก จะมีอายุยืนขึ้นไปอีก 7 ปีจากนั้นออกเดินทางสู่โกเต็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต เอ้าท์เล็ตที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น

บ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)

จากนั้นให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมชั้นนำในโกเต็มบะพรีเมี่ยมเอ้าท์เล็ต มีสินค้ามากมายในราคาต่ำกว่าร้านค้าปลีกทั่วไปในญี่ปุ่นให้เลือกซื้อ มีบริการ Tax Refund สำหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ อีกทั้งที่เอ้าท์เล็ตแห่งนี้ยังสามารถมองเห็นภูเขาไฟฟูจิได้ด้วยเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ โรงแรม (2)

พาท่านเข้าพักที่โรงแรม Hotel Hakone Powel หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง คามาคุระ - พระใหญ่ไดบุทสึ - โยโกฮาม่า - พิพิธภัณฑ์คัพนู้ดเดิ้ล - ไชน่าทาวน์ - มินาโตะมิไร 21 - เดินทางสู่โตเกียว

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (3)

พาท่านเดินทางไปสักการะพระใหญ่ไดบุทสึ ในเมืองคามาคุระ จังหวัดคานากาว่า พระพุทธรูปไดบุทสึเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ในท่านั่งสมาธิอยู่กลางแจ้ง ถูกสร้างมากว่า 500 ปี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในญี่ปุ่นที่แนะนำว่าต้องมาเยือนให้ได้สักครั้งบ่าย รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4)

เดินทางสู่โยโกฮาม่า เมืองหลวงของจังหวัดคานากาว่า และเป็นเมืองท่าสำคัญของญี่ปุ่น

พาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ Nissin Cup Noodle สถานที่จัดแสดงประวัติศาสตร์การคิดค้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ท่านจะได้ชมหนังสั้นแนะนำประวัติศาสตร์และวิธีการผลิต การจัดแสดงผลิตภัณฑ์บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากทั่วโลก รวมถึงนวัตกรรมใหม่ในการผลิต อีกทั้งสามารถเข้าร่วมเวิร์คช้อปทำบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปด้วยตนเองและนำกลับเป็นที่ระลึกได้อีกด้วย (ค่าใช้จ่ายในการเวิร์คช้อปไม่รวมอยู่ในรายการ)จากนั้นพาท่านช้อปปิ้งที่ย่านไชน่าทาวน์ที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยู่ใจกลางเมืองโยโกฮาม่า ชมวิถีชีวิตของคนจีนในญี่ปุ่น และไปช้อปปิ้งกันต่อที่ย่านมินาโตะมิไร 21 ในเขตริมทะเลของโยโกฮาม่า ชมทิวทัศน์สวยงามเต็มไปด้วยตึกสูง เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโยโกฮาม่า

เย็น รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (5)

พาท่านเดินทางสู่โตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น และเข้าพักที่โรงแรม Washington Hotel หรือเทียบเท่า พักผ่อนอิสระตามอัธยาศัย

วันที่สี่ของการเดินทาง ศาลเจ้าเมจิ - วัดเซนโซจิ - ช้อปปิ้งนากามิเสะ - ช้อปปิ้งชินจูกุ - เดินทางสู่สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (6)

เดินทางสู่ศาลเจ้าเมจิ ศาลเจ้าขนาดใหญ่ในย่านฮาราจูกุ สร้างขึ้นเพื่ออุทิศถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิและสมเด็จพระจักรพรรดินีโชเก็ง เป็นศาลเจ้ายอดนิยมของนักท่องเที่ยวและคนญี่ปุ่นที่จะมาไหว้พระขอพร ทำพิธีแต่งงาน ศาลเจ้าเมจิปกคลุมด้วยป่าดิบเขา เปรียบเสมือนเป็นป่ากลางเมืองของโตเกียวจากนั้นเดินทางสู่วัดเซนโซจิ ที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ วัดอาซากุสะ หรือวัดโคมแดง หนึ่งในวัดที่เก่าแก่ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุดของโตเกียว และเป็นที่ประดิษฐานของรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิม มีสัญลักษณ์สำคัญอย่างโคมแดงขนาดใหญ่ประดับอยู่ที่ประตูวัด 3 จุด

จากนั้นให้คุณได้ช้อปปิ้งอย่างอิสระในย่านอาซากุสะ และถนนนากามิเสะที่ทอดยาวเข้าสู่ตัววัดเซนโซจิ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)

อิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัยในย่านชินจูกุ ย่านการค้าขนาดใหญ่ของโตเกียว พบกับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำมากมายในย่านนี้ พร้อมกับสินค้าหลากหลายที่มีให้เลือกซื้อแบบครบวงจรเย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (8)

20.00 น. เดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

วันที่ห้าของการเดินทาง โตเกียว-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

00.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Japan Airlines เที่ยวบิน JL33
00.20 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 661

05.05 น. (บิน JL) หรือ 04.50 น. (บิน TG) เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

*หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมแห่งสถานการณ์ เมนูอาหารบางร้านอาจจะมีแค่เฉพาะเมนูที่แนะนำเท่านั้น ไม่มีเมนูอื่นให้เลือก จึงเรียนมาเพื่อทราบก่อนตัดสินใจเดินทาง*

เงื่อนไข + ค่าใช้จ่าย

อัตราค่าบริการ
5 – 9 พฤษภาคม 2560 :  ราคา 54,200 บาทต่อท่าน
19 – 23 พฤษภาคม 2560 :  ราคา 49,900 บาทต่อท่าน
2 – 6 มิถุนายน 2560 :  ราคา 49,900 บาทต่อท่าน
9 – 13 มิถุนายน 2560 : ราคา 47,900 บาทต่อท่าน
(ในกรณีที่มีเด็กร่วมเดินทางไปด้วยหรือในกรณีที่ต้องการพักเดี่ยว กรุณาโทรติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม)
*หมายเหตุ JGB Tour เราชอบทำกรุ๊ปเล็กเพื่อการบริการที่อบอุ่นและเป็นกันเอง*
**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเพิ่มราคา หรือยกเลิกทัวร์ในกรณีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน**


อัตรานี้รวม
1. ตั๋วเครื่องบินตามรายการ
2. ที่พักตามรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน)
3. ค่าพาหนะนำเที่ยวตามรายการ
4. มื้ออาหารตามระบุในรายการ
5. มัคคุเทศก์ไทย ดูแลท่านตลอดการเดินทาง
6. ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
7. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามระบุในรายการ
8. ประกันอุบัติเหตุการเดินทางคุ้มครองกรณีเสียชีวิตในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
9. น้ำดื่มที่ญี่ปุ่นบริการท่านละ 1 ขวด/วัน (ทั้งหมด 3 วัน)

อัตรานี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% กรณีต้องการใบกำกับภาษี
4. ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ ประมาณ 1,500 เยน/ท่าน
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่หนักเกินตามที่สายการบินกำหนด
6. ค่าทำวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขในการสำรองการเดินทาง
1. รับสำรองที่นั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน พร้อมส่งสำเนาหน้าพาสปอร์ต และเงินมัดจำท่านละ 20,000 บาท ส่วนที่เหลือกรุณาชำระให้เต็มจำนวนก่อนการเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดราชการ) กรณีที่ไม่ชำระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทางและหัก 20% ของค่าทัวร์ โดยหักจากเงินมัดจำ
2. การจองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อได้ส่งแฟกซ์หรืออีเมลใบจองทัวร์มาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com พร้อมกรอกรายชื่อของผู้เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทางและทำการชำระค่าบริการทัวร์ และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์หรืออีเมลการยกเลิกมาที่ FAX : 02-665-2532 หรือ Email : tour@jgbthai.com และได้รับการยืนยันกลับแล้วเท่านั้น
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 – 15 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 20% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14 – 3 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 30% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 2 – 1 วันทำการ จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของค่าบริการทัวร์
- ยกเลิกในวันเดินทางหรือหลังจากเวลาเดินทางแล้ว จะทำการเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของค่าบริการทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทางจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย SP THA Co.,Ltd. ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น ค่าธรรมเนียมการวางมัดจำตั๋วเครื่องบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้ามี

การชำระค่าทัวร์
รับชำระผ่านทางธนาคารเท่านั้น
ชื่อบัญชี KAZUYUKI YAMAGISHI ธนาคารกสิกรไทย สาขาโลตัส ทาวน์อินทาวน์
เลขที่บัญชี 644-2-00810-6
ประเภท ออมทรัพย์
และโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินมาทาง
FAX : 02-665-2532
EMAIL : payment@jgbthai.com
พร้อมระบุหัวเรื่องว่า “ชำระเงิน Sugoi! Classic Route 2017”

ติดต่อสอบถามรายละเอียดการโอนเงินได้ที่
บริษัท SP THA Co.,Ltd ( TAT License 11/08306 )
คุณ Sasitorn Sanguankiatisuk sptha01@splanner.com
คุณ Pilaporn Srikham sales.tha@splanner.com
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น.
เบอร์โทรศัพท์ 02-632-9771
FAX 02-632-9772

การเข้าออกประเทศญี่ปุ่น (ประกาศ ณ วันที่ 25 มิ.ย. 2556)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น ดังต่อไปนี้
1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น
2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ)
4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ มากกว่า 6 เดือน
2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

เงื่อนไขสำคัญ
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางทำสิ่งที่ผิดกฎหมายของประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทย
– บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีผู้เดินทางลักลอบเข้าประเทศ หรือถูก ตม. ของประเทศญี่ปุ่นห้ามเข้าประเทศ และหากผู้เดินทางที่มีจุดประสงค์ในการลักลอบเข้าประเทศ หรือหายไประหว่างทัวร์ ทางบริษัทฯ จะทำการแจ้งสถานทูตไทยในญี่ปุ่น แจ้งสถานีตำรวจ และแจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผู้เดินทางอาจถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไปตลอดชีวิต และยามที่ต้องเดินทางกลับประเทศไทย จะถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองปรับมากกว่า 1 แสนบาท และถูกกักขังตามกฎหมายทันทีที่กลับถึงประเทศ
– บริษัทฯ มีประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางสำหรับกรุ๊ปตามกฎหมายท่องเที่ยวระบุ ทุกรายการ แต่จะไม่รวมประกันส่วนบุคคลในกรณีบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยกระทันหัน

สนใจสอบถามรายละเอียดการเดินทางกับ JGB TOUR Staff
ออฟฟิศ JGB 02-665-2533
FAX 02-665-2532
เวลาทำการ จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-18.00 น.
EMAIL tour@jgbthai.com
Line: @jgbtour